Archive for 2021

[Previous message][Next message][Back to index]

[Commlist] vacancy: Professor of Practice (Journalism)

Mon Mar 29 12:20:06 GMT 2021


https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=965

Professor of Practice (Journalism) / Työelämäprofessori (Journalistiikka)

***In Finnish below

Together, Tampere University and Tampere University of Applied Sciences form a higher education community that places faith in people and scientific knowledge. Leading experts in the fields of technology, health and society are changing the world at Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution. Read more.

We are now seeking a Professor of Practice in the field of Journalism for fixed term employment between 2 August 2021 and 30 June 2022.

The position is located in the Faculty of Information Technology and Communication Sciences at Tampere University. The Communication Sciences Unit conducts research that delves into our increasingly digital media landscape and the role of communication technologies in reshaping not only our thoughts and sensibilities but also our relations with others. Our three research centres (COMET, TRIM and T7) create new knowledge of the impact of publicity, gamification and theatre on our society and culture. Students admitted to our multidisciplinary degree programme in communications acquire a broad base of knowledge and go on to pursue careers in journalism, media research, information research and speech communication. Our degree programme in theatre arts brings together artistic, professional and societal perspectives.

Job Description

The purpose of the position is to integrate practical working life with university teaching and research. The position places special emphasis on practical knowledge of the field of journalism and is intended for a journalist who is accomplished in his or her own field. The successful candidate will be expected to share his or her experience and make a significant contribution to the development of teaching and research in journalism.

The duties will include:

teaching journalism on the different levels of journalist education by holding lectures, workshops and small-scale seminars developing the specialist field of journalism and its teaching on the basis of a separate curriculum and a work plan participating in the operations and continuing education of the unit’s research community.

The Professor of Practice will be subject to the annualised hours scheme according to a confirmed work plan. The hours of work for staff under this scheme work is 1,612 hours per year. Depending on other duties, the number of classroom teaching hours will be 160–240 hours per year.

Requirements

Practical expertise in the field as demonstrated through strong journalistic accomplishments The ability to teach journalistic operations. Teaching languages are Finnish and/or English
    The necessary cooperation and interpersonal skills

We appreciate a visionary view of the future of journalism and the ability to analyze one’s own and others’ expertise and integrate the findings into teaching.

We are hoping to receive applications from experienced journalists who have practised journalism in different roles. The successful candidate may have expertise in any of the broad range of areas relating to journalism, for example

internationalizing, technologizing environment of journalism (datafication, artificial intelligence etc.) evolving and emerging genres of journalism (investigative journalism, data journalism, etc.) new and changing working conditions in journalism (entrepreneurship, remote working, etc.)

The position does not require a doctorate, scientific qualifications or other scientific accomplishments usually required from professors.

The selection will be made based on the application documents. The work plan will be emphasised in the selection.

We offer

We offer the successful candidate an opportunity to work and build networks in an environment which combines in a unique way our high-quality societally oriented journalism research and teaching in an editorial environment utilizing multimedia channels with talented and motivated students. The degree programme in journalism at Tampere University is the leading actor in Finland and is also internationally recognized.

The appointment will be for a fixed term from 2 August 2021 to 30 June 2022. The position has a contracted salary with a starting level of approx. 6500e. Please state your salary request in your application.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working possibilities (remote-/contact teaching), excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University.

How to apply

Please submit your application and the required attachments through our online recruitment system (link below).

The closing date for applications is 26 April 2021 at 23.59 EEST, UTC +2. Please attach your documents in PDF format.

The following documents must be attached to the application:

1. A work plan proposal for the professorship term. In the proposal, it is possible to tell tentatively

about forms of teaching you would be using (eg lectures, workshops, seminars, group work, etc.) how you would organize teaching and other activities during the working year (teaching is divided into four periods) possible journalistic or academic publications (eg story, book, research article).

2. A motivational letter, including a review of your accomplishments and activities that are relevant for the position.

3. A CV detailing information about your degrees and work experience.

For more information

Enquiries concerning the contents of the position, job description and the work plan: Head of Unit (Communications) Iiris Ruoho, (iiris.ruoho /at/ tuni.fi), tel. +358 40 190 4150

Inquiries concerning recruitment practices: HR Specialist Katri Haapamäki, (katri.haapamaki /at/ tuni.fi), +358 50 574 5749

***

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. Lue lisää.

Etsimme työelämäprofessoria journalistiikan alueelle määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.8.2021–30.6.2022

Tehtävä sijoittuu Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa Viestintätieteiden yksikköön. Viestintätieteiden yksikössä pureudumme digitalisoituvaan mediaympäristöön ja viestintäteknologioiden ihmisten välisiä suhteita, ajatuksia ja aistimellisuutta eri tavoin muokkaavaan rooliin. Yksikön kolme tutkimusyksikköä (COMET, TRIM ja T7) tuottavat ymmärrystä julkisuuden, pelillisyyden ja teatterin merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma kouluttaa journalistiikan, mediatutkimuksen, informaatiotutkimuksen ja puheviestinnän laaja-alaisia osaajia. Teatterityön tutkinnossa puolestaan kohtaavat taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma.

Tehtävän kuvaus

Tehtävän tarkoituksena on käytännön työelämän sekä yliopistokoulutuksen ja ‑tutkimuksen lähentäminen toisiinsa. Tehtävässä korostuu käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, ja se on tarkoitettu omalla alallaan ansioituneelle journalistille, jonka odotetaan jakavan kokemustaan sekä antavan merkittävän panoksensa journalismin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Tehtäviin kuuluu

Opettaa journalistiikkaa yliopiston journalistikoulutuksen eri tasoilla pitämällä luentoja, työpajoja ja pienimuotoisia seminaareja Kehittää erillisen opetus- ja työsuunnitelman perusteella määrittyvää journalismin erityisalaa ja sen opetusta
    Osallistua yksikön tutkijayhteisön toimintaan ja täydennyskoulutukseen.

Työelämäprofessori noudattaa kokonaistyöaikaa ja hoitaa tehtäväänsä vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti. Työaika on 1 612 tuntia vuodessa. Kontaktiopetuksen määrä on muista tehtävistä riippuen 160–240 tuntia vuodessa.

Edellytykset

Käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, mikä osoitetaan vahvoilla journalistisilla näytöillä Kykyä antaa journalistiseen toimintaan liittyvää opetusta. Opetuksessa käytettävät kielet ovat suomi ja / tai englanti.
    Vahvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Arvostamme näkemyksellisyyttä journalismin tulevaisuudesta ja kykyä analysoida omaa ja toisten osaamista ja kääntää se opetukseksi.

Toivomme hakemuksia eri rooleissa toimineilta kokeneilta journalisteilta. Asiantuntemus voi olla laajasti journalismin eri alueilta, kuten esimerkiksi

journalismin kansainvälistyvä, teknologisoituva ympäristö (datafikaatio, tekoäly jne.) journalismin kehittyvät ja nousevat lajityypit (tutkiva journalismi, datajournalismi jne.)
    journalismin uudet ja muuttuvat työolosuhteet (yrittäjyys, etätyö jne.)

Tehtävässä ei edellytetä professorilta tavallisesti vaadittuja tohtorin tutkintoa, tieteellistä pätevyyttä eikä muita tieteellisiä näyttöjä.

Valinta tehdään hakudokumenttien perusteella. Työsuunnitelmaa painotetaan valinnassa.

Tarjoamme

Tarjoamme tehtävään valittavalle henkilöille tilaisuuden työskennellä ja verkostoitua ympäristössä, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla korkeatasoinen yhteiskunnallisesti suuntautunut journalistiikan tutkimus ja opetus monimediaisessa toimitustyöympäristössä alan motivoituneiden ja lahjakkaiden opiskelijoiden kanssa. Tampereen yliopiston journalistiikan opintosuunta on Suomessa alueen johtava toimija alalla. Alue on myös kansainvälisesti tunnettu.

Tehtävä täytetään ajalle 2.8.2021-30.6.2022. Tehtävässä on sopimuspalkka, jonka lähtötaso on n. 6500e. Esitäthän palkkatoiveen hakemuksessasi.

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet (lähi-/etäopetus), edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä.

Hakuohjeet

Hakemus liitteineen tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.

Hakuaika päättyy 26.4.2021 klo 23.59 (EEST, UTC +2). Liitäthän dokumentit pdf-muodossa.

Hakemukseen tulee liittää:

Esitys professorikauden työsuunnitelmaksi. Työsuunnitelmassa on mahdollista alustavasti kertoa opetuksessa käytettävistä työmuodoista (esim. luennot, työpajat, seminaarit, ryhmätyöt, jne.), opetuksen ja muun toiminnan sijoittumisesta työvuoteen (opetus jakautuu neljään periodiin) mahdollisista journalistisista tai akateemisista tuotoksista (esim. juttukokonaisuus, kirja, tutkimusartikkeli).

2. Motivaatiokirje, joka sisältää koosteen professorin tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta.

3. CV, josta käyvät ilmi tiedot tutkinnoista ja työkokemuksesta.

 Lisätietoa

Tehtävän sisältöä, toimenkuvaa ja työsuunnitelmaa koskevat tiedustelut: Viestinnän yksikön johtaja Iiris Ruoho, (iiris.ruoho /at/ tuni.fi), 040 190 4150

Hakuprosessia koskevat tiedustelut: HR-asiantuntija Katri Haapamäki, (katri.haapamaki /at/ tuni.fi), 050 574 5749Application period starts: 2021-03-29 09:00Application period ends: 2021-04-26 23:59

---------------
The COMMLIST
---------------
This mailing list is a free service offered by Nico Carpentier. Please use it responsibly and wisely.
--
To subscribe or unsubscribe, please visit http://commlist.org/
--
Before sending a posting request, please always read the guidelines at http://commlist.org/
--
To contact the mailing list manager:
Email: (nico.carpentier /at/ vub.ac.be)
URL: http://nicocarpentier.net
---------------[Previous message][Next message][Back to index]