Archive for 2021

[Previous message][Next message][Back to index]

[Commlist] CFP - Secondhand Cultures in Unsettled Times - Virtual Symposium

Tue Mar 23 20:37:53 GMT 2021
*Secondhand Cultures in Unsettled Times*

Interdisciplinary Virtual Symposium*,*/School of Journalism, Media & Culture, Cardiff University/

*15-16 June 2021*

*/Submissions due 23 April 2021/*

Secondhand cultures and practices, from reselling sites to charity shops and thrift stores to waste picking, have expanded and transformed over recent decades, with profound social, political, and environmental implications. Despite vibrant and growing research into secondhand worlds, opportunities to share and discuss this research across interdisciplinary boundaries have been rare. Further, secondhand cultures have been unsettled by the global pandemic in ways that are not yet well understood.

This virtual symposium invites scholars across disciplines to problematise and explore secondhand cultures in unsettled times. We invite contributions, not limited to this list, that critically discuss or explore:

 * Secondhand fashion cultures around the world
 * Thrift ethics
 * Secondhand practices & sustainability, waste and environmental concerns
 * Research methods for secondhand cultures
 * Thrift media (podcasts, social media accounts, etc.)
 * Secondhand making, design and craft
 * Histories of secondhand cultures
 * Secondhand work, labour, and justice
 * Secondhand reselling and ecommerce
 * Decolonising, abolitionism, and anti-racism in secondhand cultures
 * Gender and secondhand cultures
 * Disability, age, workforce and secondhand spaces
 * Underrepresented, marginalised or invisible secondhand practices
 * Teaching secondhand cultures
 * Secondhand futures – what’s next?

We invite contributions from any discipline, including but not limited to media and cultural studies; applied arts and design; geography and urban planning; history; gender studies; and the social sciences.

Contributions can take the form of 250-word abstracts for papers, panel and/or workshop proposals, or other forms of collective activity. We also would enthusiastically welcome any of the following: exhibitions; informal presentations; digital guided walks; reflection workshops; object-centred workshops; methods lightning talks; audio tours; upcycling or design workshops.

*Practitioners working in these fields are welcome to apply; students, scholars of colour, disability justice scholars, LGBTQ scholars, indigenous, precarious, and working class scholars encouraged to apply. Stipends can be made available.*

*/Submissions due 23 April 2021 /*

Please send submissions to*(secondhandsymposium /at/ gmail.com)* <mailto:(secondhandsymposium /at/ gmail.com)>

Organisers:Dr Jennifer Lynn Ayres,/New York University/; Dr Triona Fitton,/University of Kent/, and Dr Alida Payson,/Cardiff University/

*Text Description automatically generated with medium confidence*

**

*Diwylliannau Ail-law Mewn Amseroedd Ansefydlog*

Symposiwm ar-lein rhyngddisgyblaethol

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd

*15-16 Mehefin 2021*

*/Cyflwyniadau yn ddyledus 23 Ebrill 2021/*

Mae diwylliannau ac arferion ail-law, o ailwerthu safleoedd, siopau elusennol a siopau ail-law i gasglu gwastraff, wedi ehangu a thrawsnewid dros y degawdau diwethaf, gyda goblygiadau cymdeithasol, gwleidyddol ac amgylcheddol helaeth. Er gwaethaf yr ymchwil fywiog a chynyddol i fydoedd ail-law, prin fu'r cyfleoedd i rannu a thrafod yr ymchwil hon ar draws ffiniau rhyngddisgyblaethol. Ac, ymhellach, mae’r pandemig byd-eang wedi tarfu ar ddiwylliannau ail-law mewn ffordd nad yw wedi’i ddeall yn llawn eto.

Mae'r symposiwm rhithwir hwn yn gwahodd ysgolheigion ar draws disgyblaethau i nodi bod hyn yn broblem ac archwilio diwylliannau ail-law mewn amseroedd ansefydlog. Rydym yn gwahodd cyfraniadau, heb fod yn gyfyngedig i'r rhestr hon, sy'n trafod neu'n archwilio'n feirniadol:

o             Diwylliannau ffasiwn ail-law ar draws y byd

o             Moeseg thrifftio

o             Arferion ail-law a phryderon ynghylch cynaliadwyedd, gwastraff a’r amgylchedd

o             Dulliau ymchwil ar gyfer diwylliannau ail-law

o             Cyfryngau thrifftio (podlediadau, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ac ati)

o             Creu, dylunio a chrefft ail-law

o             Hanesion diwylliannau ail-law

o             Gwaith ail-law, llafur, a chyfiawnder

o             Ailwerthu ac e-fasnachu eitemau ail-law

o             Dad-drefedigaethu, diddymu, a gwrth-hiliaeth mewn diwylliannau ail-law

o             Rhywedd a diwylliannau ail-law

o             Anabledd, oedran, gweithlu a mannau ail-law

o             Arferion ail-law heb gynrychiolaeth ddigonol, ymylol neu anweledig

o             Addysgu am ddiwylliannau ail-law

o             Dyfodol ail-law - beth sydd nesaf?

Rydym yn gwahodd cyfraniadau gan unrhyw ddisgyblaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol; y celfyddydau a dylunio cymhwysol; daearyddiaeth a chynllunio trefol; hanes; astudiaethau rhywedd; a'r gwyddorau cymdeithasol.

Gallwch wneud cyfraniadau ar ffurf crynodebau 250 gair ar gyfer papurau, cynigion ar gyfer paneli ac/neu weithdai, neu weithgaredd arall sy’n annog pobl i gydweithio. Byddem hefyd yn croesawu unrhyw un o'r canlynol: arddangosfeydd; cyflwyniadau anffurfiol; teithiau tywys digidol; gweithdai myfyrio; gweithdai sy'n canolbwyntio ar wrthrychau; cyflwyniadau sydyn ynghylch dulliau; teithiau sain; gweithdai dylunio neu uwchgylchu.

*Mae croeso i ymarferwyr sy'n gweithio yn y meysydd hyn wneud cais; anogir myfyrwyr, ysgolheigion o liw, ysgolheigion cyfiawnder anabledd, ysgolheigion LGBTQ ac ysgolheigion brodorol, ansefydlog, a dosbarth gweithiol i ymgeisio. Gellir sicrhau bod cyflogau ar gael.*

*/Cyflwyniadau yn ddyledus 23 Ebrill 2021/*

Anfonwch gyflwyniadau at***(secondhandsymposium /at/ gmail.com)* <mailto:(secondhandsymposium /at/ gmail.com)>

---------------
The COMMLIST
---------------
This mailing list is a free service offered by Nico Carpentier. Please use it responsibly and wisely.
--
To subscribe or unsubscribe, please visit http://commlist.org/
--
Before sending a posting request, please always read the guidelines at http://commlist.org/
--
To contact the mailing list manager:
Email: (nico.carpentier /at/ vub.ac.be)
URL: http://nicocarpentier.net
---------------[Previous message][Next message][Back to index]